„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA“

 

     Ponúkame vám naše služby v oblasti realizovania

                                             školskej a rovesníckej mediácie na školách

„Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené dvoma lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

 

       

 

Školská mediácia:

Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov cestou zmierovania. Stavia na budovaní zdravých vzťahov medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom.

 

Cieľ školskej mediácie:

 • Vštepovanie dôvery a rešpektu k iným názorom.
 • Venovanie pozornosti rozhovorom s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s rodičmi.
 • Vedieť prijímať pozitívne aj negatívne informácie.
 • Získať poznanie, aké motivačné stimuly sú pre členov pedagogického tímu dôležité.
 • Poznať, čo je dôležité pre kvalitný tím, aké sú bariéry dobrého tímu.
 • Zlepšenie klímy v škole a školských triedach.
 • Oboznámenie s rovesníckou mediáciou na škole atď.

 

       

 

 Rovesnícka mediácia pre žiakov:                                                                                                           

Je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je v: slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod.

 

 

Cieľ rovesníckej mediácie v prostredí školy:

 • Prevencia pred sociálnopatologickými javmi.
 • Pokles počtu konfliktov na škole.
 • Naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie
 • Opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy.
 • Naučiť žiakov vnímať, rešpektovať názory druhých, kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii.
 • Pomoc pri odhaľovaní šikanovania.
 • Záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi.
 • Snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach.
 • Odbremenenie pedagógov od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi.
 • Záujem v dialógu odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov.

 

 

LEKTORKY   momentálne vykonávajú školskú a rovesnícku mediáciu na viacerých školách

 

  PhDr. Denisa Morongová

Certifikovaná mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1149 od roku 2015. Vo svojej praxi mediátora preferuje a špecializuje sa na oblasť rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie. Vysokú školu doktor filozofie vyštudovala na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v odbore Sociálna práca. Je štatutárnym orgánom v občianskom združení Ave ProsperitA, ktoré založila v roku 2017 a aj prostredníctvom neho lektoruje sociálnopsychologické výcviky, posunkový jazyk pre začiatočníkov, teambuildingy, komunikačné zručnosti a osobnostný rozvoj, organizuje ďalšie vzdelávania pre odborníkov ale aj kurzy posunkového jazyka. Autorka viacerých článkov zaoberajúcich sa tematikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokej škole, organizuje odborné workshopy a konferencie. Má vzdelanie v oblasti školskej a rovesníckej mediácie, v ktorom aj ďalej pokračuje a  niekoľko akreditovaných vzdelávaní ako napr. Rodinná mediácia, Sociálnopsychologický výcvik, Špecializované sociálne poradenstvo,  Multiplikátor kampane Bez nenávisti. https://www.aveprosperita.sk/o-nas/nas-tim/

 

Mgr. Ing.  Zdenka Matulová Juríková

Certifikovaný mediátor. Zapísaná v Zozname mediátorov MS SR pod evidenčným číslom 1862, so zameraním na rodinnú, školskú a rovesnícku mediáciu.  Úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium – odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Vzdelanie v oblasti pedagogiky  získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci doplnkového pedagogického štúdia so zameraním na vyučovanie odborných predmetov. Absolvovala  akreditované vzdelávanie mediátorov, neustále rozširuje svoje vedomosti  zručnosti. Pôsobí ako konzultant v Centre mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o, spolupracuje s vydavateľstvom Wolters Kluwer s.r.o, a občianskym združením Ave ProsperitA, s ktorým spolupracuje na rôznych projektoch. So samosprávou Liptovský Hrádok, Kvačany má memorandum o spolupráci, v rámci, ktorého poskytuje obyvateľom konzultácie na riešenie sporov.