Náš tím

       PhDr. DENISA MORONGOVÁ   
KONTAKT : +421 908 866 816, mediátor.zvolen@gmail.com, info@aveprosperita.sk

Mediátorka, facilitátorka, lektorka, poradkyňa a konzultantka.

Lektorovaniu sa venuje v oblasti sociálnopsychologických výcvikov, teambuildingov, riešeniu konfliktov, komunikačnému a osobnostnému rozvoju, sebapoznaniu, posunkovému jazyku pre začiatočníkov, pre jednotlivcov aj skupiny a párovým stretnutiam zábavnými workshopmi.

V Mediácii preferuje riešenie sporov a konfliktov v oblasti rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie.

Je autorkou viacerých publikácii zaoberajúcich sa tématikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokej škole, školiteľ bakalárskych prác. Ukončené vzdelanie sociálnej práce má na úrovni PhDr. a momentálne pokračujúca v doktorandskom štúdiu dizertačnou prácou s názvom Sociálne dôsledky postihnutia hluchoslepých osôb. Priebežne sa ďalej vzdeláva v oblasti mediácie,  v právnom minime  v oblasti rodinného práva aj majetkového, občianskeho práva, obchodného a pracovného práva,  metódach práce s rodinou, so skupinou, posunkovom jazyku. Získané akreditované vzdelanie v mediácii, rodinný mediátor, špecializovanom sociálnom poradenstve, sociálnopsychologickom výcviku, manažérovi kvality v sociálnych službách.

 

Absolvované vzdelávania:

Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácií – Ako napísať dobrý projekt: Karpatská nadácia

Rovesnícka mediácia

Komunikácia a marketing mimovládnych organizácií: Karpatská nadácia

Školská mediácia

Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov

Kataster nehnuteľností II

Rodinná mediácia – akreditované vzdelávanie Rodinného mediátora

Projektový manažment v práci s mládežou (modul I)

Aplikovanie “Motivačných rozhovorov” v praxi odborných zamestnancov – Názov záverečnej prezentácie: Stratégia orientovaná na sledovanie problému vychádzajúc z prístupu zameraného na riešenie

Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu – Názov záverečnej prezentácie: Pripravenosť a dohodnutie s klientom k zmene

Multidisciplinárne intervencie v rozvode

Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe

Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi  a rodinou

Facilitácia – vedenie stretnutí I. a II.

Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch – Názov programu kontinuálneho vzdelávania: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch.

Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti – akreditované vzdelávanie

Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku

Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch –  akreditované vzdelanie

Transformačný dialóg – usmerňovanie konfliktov

Základy posunkového jazyka

Práca s emóciami v poradenskom a terapeutickom procese – akreditovaný Workshop

Právne minimum mediátora v oblasti obchodného práva a pracovného práva podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce – seminár

Právne minimum pre mediátora v oblasti občianskeho práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník – seminár

Právne minimum pre mediátora v oblasti rodinného majetkového práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku – seminár

Právne minimum pre mediátora v oblasti rodinného práva podľa Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a Zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku – seminár

Kritické situácie v mediácii rodinných sporov, formálne vyjednávanie a predstieranie

Motivácia k výkonu profesie mediátora

Zastupovanie detí s duševným postihnutím

Skupinová dynamika

Sebapoznanie – potenciál a limity mediátora

Manažér kvality v sociálnych službách – Akreditovaný vzdelávací program

Syndróm emocionálneho vyhorenia

Psychologické hry a manipulácie v spoločnosti v každodennom živote

Zážitkové učenie práce so skupinou

Predmediačná činnosť v práci mediátora

Sociálno – psychologický výcvik –  akreditovaný vzdelávací program

Špecializované sociálne poradenstvo – akreditovaný vzdelávací program

Výklad k novele zákona o Mediácii

Mediácia obchodnoprávnych sporov

Mediácia – Odborná príprava mediátora, akreditovaný program

atď. …

 

 

        doc. PhDr. Ing. LÝDIA LEŠKOVÁ, PhD.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca a ekonomika. Vysokoškolská pedagogička, ktorá prednáša na katedre spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach. Autorka viacerých domácich a zahraničných publikácií i odborných štúdií z oblasti sociálnej práce. Zaoberá sa problematikou sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, supervíziou, poradenstvom. Vedie sociálno-psychologické výcviky študentov. Aktívne vykonáva supervíziu v sociálnych inštitúciách a vedie vzdelávania v rámci programu Škola rodinných financií. Je absolventkou akreditovaných vzdelávaní: Sociálno-psychologický výcvik, Výcvik supervízorov v sociálnej práci, Príprava sociálneho poradcu, Tréning trénerov sociálnych zručností, Facilitácia, Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, Škola rodinných financií.

 

Absolvované vzdelávania:

Projektový manažment v práci s mládežou (modul I)

Multidisciplinárne intervencie v rozvode

Práca s terapeutickými kartami

Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti – akreditované vzdelávanie

Základy posunkového jazyka

Sociálno-psychologický výcvik – akreditovaný vzdelávací program

Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia

Výcvik supervízorov v sociálnej práci – akreditovaný vzdelávací program

Škola rodinných financií – NDS

Tréning trénerov sociálnych zručností – akreditovaný vzdelávací program

Facilitácia – vedenie stretnutí

Príprava sociálneho poradcu – akreditovaný vzdelávací program

Adaptačné prípravné vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe na úseku personálnych činností a odmeňovania – akreditované vzdelávanie

Adaptačné prípravné vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe na úseku sociálnych vecí – akreditované vzdelávanie

Koordinátor prevencie kriminality – akreditované vzdelávanie

ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače – verzia sylabu 4.0

Projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov samospráv a učiteľov

Problem solving for better health, Inforoma a Dreyfus Health Foundation I., II.

Výcvik sociálnych zručností I. (sebapoznávanie, komunikácia)

atď …

 

KONTAKT |lydia.leskova@gmail.com | +421 918 895 797

 

Ing. Katarína Beganová

Komunikácia a marketing mimovládnych organizácií: Karpatská nadácia

Rovesnícka mediácia

Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácií – Ako napísať dobrý projekt: Karpatská nadácia

Projektový manažment v práci s mládežou (modul I)