Projekt Školská a rovesnícka mediácia

Ave ProsperitA realizuje a organizuje projekt 

„Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a
ďalších sociálnopatologických javov“

                                                                           

 

„Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších
sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s
Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

                                                                                        

Projekt bude realizovaný na

6 základných školách v Žilinskom kraji a 6 stredných školách v Banskobystrickom kraji

v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

V rámci projektu prebehnú stretnutia s pedagogickými a odbornými zamestnancami a stretnutia s žiakmi škôl zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti.

 

Lektori

PhDr. Denisa Morongová   a  Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

 

Výskumný pracovník

doc. Ing. PhDr. Lýdia Lešková PhD.

 

Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálopatologických javov,
zlepšenie klímy v školách, pokles konfliktov v školách, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z
rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a
neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názorovej rôznorodosti a ľudským právam.

 

Projekt predpokladá účasť viac 180 žiakov a 300 pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Na
základných školách sa počas projektu do aktivít zapoja žiaci 5. až 8. ročníka, na stredných školách sa
počas projektu sa do aktivít zapoja žiaci 1. až 3. ročníka v počte najmenej dvaja žiaci z triedy. Projekt
bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností vedený dvoma
lektormi. Aktivity majú pomôcť pri vštepovaní dôvery a rešpektu k iným názorom, vedieť prijímať
pozitívne aj negatívne informácie, získať poznanie, aké motivačné stimuly sú dôležité pre zlepšenie
klímy v škole, oboznámenie sa s rovesníckou mediáciou na škole.

Na stretnutiach získa žiak poznanie, aké zručnosti môžu jemu a jeho rovesníkom pomôcť riešiť ich
vlastný problém.

 

Cieľom je v prostredí školy:

→prevencia pred sociálnopatologickými javmi,

→pokles počtu konfliktov na škole,

→naučiť ich efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie,

→opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy,

→ naučiť ich vnímať,

→rešpektovať názory druhých,

→kritickému mysleniu,

→sociálnej tolerancii,

→pomoc pri odhaľovaní šikanovania,

→záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi,

→snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach,

→odbremenenie pedagógov od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi,

→záujem v dialógu odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny,

→kultúrnych rozdielov,

→predchádzanie odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania.

 

Udržateľnosť projektu na školách bude vedená tak, aby sa na školách vyškolili rovesnícki mediátori,
ktorí sami budú schopní svojim rovesníkom pomáhať pri riešení ich problémov a konfliktov na
školách ale aj mimo nich a zároveň budú vedieť spolupracovať s pedagógmi pri riešení konfliktov.

 

 

Prebehli prvé školenia s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ktoré sú prvými stretnutiami na školách v rámci projektu. Na stretnutí sa PZ a OZ oboznámili s projektom, jeho cieľmi a plánovaným priebehom. Získali informácie o možnostiach využitia mediácie v školskom prostredí, o konfliktoch a o možnostiach ako pracovať s konfliktom a v konfliktných situáciách, precvičenie komunikačných zručností, podporu tímovosti, vnímanie rôznych situácii a ich čiastočnú analýzu.

 

Pedagogickí a odborní zamestnanci škôl:

8/2020 Stredná škola: Spojená škola Banská Bystrica https://sos-podnikaniebb.edupage.org/news/#

 

8/2020 Základná škola Hybe: https://zshybe.edupage.org/text/?text=text/text10&subpage=0

   

8/2020 Základná škola Liptovský Mikuláš : https://zsbrigadylm.edupage.org/news/#news-752

8/2020 Základná škola Zarevúca Ružomberok: https://zszarevuca-rk.edupage.org/news/#news-2660

       

8/2020 Základná škola Ľubela : https://skolalubela.edupage.org/news/

8/2020 Základná škola Kvačany: https://zskvacany.edupage.org/a/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

09/2020 Základná škola Ľubochňa https://zslubochna.edupage.org/text35/

     

 

 

Vzhľadom na situáciu s COVID nebolo možné pokračovať v školení pedagógov a žiakov škôl prezenčne, preto sme ako alternatívu zvolili školenie pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl rozdeliť na 4 hod dištančne a dve hodiny v roku 2021 prezenčne. Veríme, že sa budeme môcť čo najskôr do škôl vrátiť a zrealizovať s nimi všetko čo máme pre nich pripravené.

 

11/2020 Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina https://gymsladka.sk/projekty/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov/

a

Stredná odborná školad obchodu a služieb Krupina https://www.sosoaskrupina.sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

11/2020 Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica: https://gymbs.edupage.org/news/#4773

11/2020 Gymnázium Detva: https://gymdt.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=1

11/2020 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno: https://ssbrezno.edupage.org/a/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

Škola informáciu o projekte zverejnila na svojej stránke, avšak vzhľadom na internetové spojenie stretnutie sa zrealizuje v roku 2021

 

11/2020 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad hronom: https://hotelovkazh.edupage.org/

 

Prvé stretnutie so žiakmi na školách:

 

09/2020 Základná škola Ľubela

 

9/2020 Základná škola Ružomberok

 

9/2020 Základná škola Kvačany

09/2020 Základná škola Hybe

09/2020 Základná škola Ľubochňa

09/2020 Základná škola Liptovský Mikuláš

 

Ďakujeme spoločnosti MONDI group  a pani Štúrovej za poskytnutie papiera pre naše aktivity a podklady v projekte a Spoločnosti myBROTHER a kontrétne pánovi Oravčíkovi, ktorý nám pomohol s tlačiarňou.