ASERTIVITA

Asertivita je schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Je  schopnosťou komunikovať, súhlasiť, ale aj nesúhlasiť, žiadať, ale aj schopnosť kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Skutočná asertivita je nástroj na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, akými sú pasivita a agresivita.

 

Asertívny človek je horšie manipulovateľný, dokáže voľne prejaviť svoje pocity a želania, kontroluje svoj hnev a dokáže sa vcítiť do pocitov ostatných.

Ak chcete pochopiť podstatu asertivity, ktorá je optimálnou formou komuikácie, pri ktorej využívate svoje právo sebapresadenia bez obmedzenia iných na vlastný názor, vyskúšajte si výcvik asertivity.

 

V rámci výcviku sa naučíte a osvojíte si:

♦  ako efektívne využívať poznatky a zručnosti asertivity v osobnom i pracovnom živote,

♦  ako vhodne povedať nie – asertívne nie,

♦  ako formulovať svoje požiadavky,

♦  ako žiadať o láskavosť,

♦  ako vyjadriť svoje kladné a záporné emócie,

♦  asertívne práva a povinnosti,

♦  techniky vyrovnávania sa s kritikou,

♦  rozdiely medzi pasívnym, agresívnym, manipulatívnym a asertívnym správaním,

♦  vyskúšate si nácvik:

                             o   odmietnutia požiadavky,

                             o   presadenia názoru a postojov,

                             o   prijateľný kompromis,

                             o   požiadanie o láskavosť,

                             o   zdieľanie a prijatie komplimentov. 

 

 

 

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.