MOTIVÁCIA

je vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje konanie človeka. Cieľom motivovania je aktivovať jedinca, podnietiť vnútorné hnacie sily a usmerniť jeho správanie k dosiahnutiu určitého cieľa.

 

Poznanie motivácie umožňuje:

♦  lepšie porozumieť príčinám ľudského správania v osobnom i pracovnom živote,

♦  chápať rôznorodosť motívov,

♦  rozšíriť repertoár pohľadov na motívy ľudského správania,

♦  využiť poznatky pre rozvoj vlastných motivačných prístupov,

♦  udržať pracovné úsilie a záujem o prácu, či inú činnosť.

 

Tento výcvik Vám poskytne základné vedomosti o:

♦  motivácii a sebamotivovaní,

♦  najznámejších motivačných teóriách,

♦  základných motivačných faktoroch,

♦  o pozitívnej a negatívnej motivácii,

♦  stratégiách zvyšovania motivácie.

 

Okrem teoretických vedomostí o motivácii bude mať účastník možnosť nadobudnuté teoretické poznatky prakticky precvičiť, a to predovšetkým simulovaním reálnych situácii a hraním rolí.

 

 

 

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.