SOCIÁLNOPSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK

Sociálnopsychologické výcviky sú zamerané na rôzne oblasti, ako napr. komunikácia, sebapoznanie, konflikty atď….. . Oblasti v našom živote brané ako samozrejmé a často podceňované či už voči sebe samému alebo svojmu okoliu.  Potvrdzuje sa nám, že čoraz viac zlyháva komunikácia, empatia, poznanie  a uvedomovanie si vlastných limitov, absencia počúvania sa, z čoho vznikajú ďalšie konflikty a pocit nepochopenia, či samotného zlyhávania.

Preto sa vo výcvikoch zameriavame na oblasti, o ktoré majú účastníci záujem ale aj, ktoré u nich rezonujú na samotných stretnutiach.

 

Našim cieľom je v SOCIÁLNOPSYCHOLOGICKOM výcviku  ponúknuť

◊ rozvoj potenciálu a osobnostného rastu

◊ zvýšiť kvalitu života človeka

◊ elimináciu syndrómu burnt- out (vyhorenia)

◊ budovanie zvyšovania sebadôvery, sebapoznania a sebareflexie

◊ lepšiu kooperáciu tímu

◊ poznanie tímových rolí

◊ odhalenie v sebe silných a slabých miest

◊ vedenie ľudí

◊ rozvoj kreativity

◊ sociálne a komunikačné zručnosti

◊ asertívnu komunikáciu

◊ motivačno – relaxačné techniky

◊ poznávanie a vnímanie druhých ľudí

◊ ventilačné stretnutia

 

 

 

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie..